แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประจำปี

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ แก่คณะผู้บริหารทราบ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย