เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
std59m
---- 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
--
งานทะเบียน
--
งานวัดผลและประเมินผล
--
--

  Rtfc
--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559ณ ห... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมวิทย... อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาเก... อ่านต่อ..

News image

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559ณ ค่ายกรมหลวงสงขล... อ่านต่อ..

News image

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559ณ วิทยาลัยอ... อ่านต่อ..

News image

ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับอาเซียนระหว่างวันที่ 1-5 กุ... อ่านต่อ..

News image

ผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เข้าร่วมงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559ณ อาค... อ่านต่อ..

News image

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ณ โรงเรียนวัดท่านางหอม หมู่ที่ 5 ต.น้ำ... อ่านต่อ..

News image

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ณ โรงเรียนวัดท่านางหอม หมู่ที่ 5 ต.น... อ่านต่อ..

News image

บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัดเข้ามาสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการและเข้ามาติดต่อประสานงานเรื่องการรับสม... อ่านต่อ..

News image

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบท่าน ดร.รัตน์ ปร... อ่านต่อ..

News image

วันครู 16 มกราคม 2559 "ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างสรรค์คนดี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ณ วิทยาลั... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง การจัดนิทรรศการอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ วันที่ 12 มกราคม2559ณ  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ... อ่านต่อ..

News image

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เป็นตัวแทน มอบของขวัญปีใหม่ให้บริษัท แม... อ่านต่อ..

News image

สังสรรค์ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่"คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์วันที่ 24 ธันว... อ่านต่อ..

News image

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ 22-25... อ่านต่อ..

News image

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ตรวจเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว... อ่านต่อ..

News image

โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaninng Dayเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2558(Internationnal Anti-C... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรต... อ่านต่อ..

News image

โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ร่วมกับ แผนกวิชาสามัญสัมพัน... อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน3 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยปร... อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการตรวจประเมินองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมยินดีกับ ผู้อำนวยการวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2558 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ส... อ่านต่อ..

News image

เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการ วุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม ... อ่านต่อ..

News image

ยินดีต้อนรับ ท่าน ผู้อำนวยการ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยประมงต... อ่านต่อ..

News image

ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  จาก POLISAS, MALAYSIA 19 ตุลาคม 2558 ... อ่านต่อ..

News image

งานมุฑิตาจิต ผูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558ครูณัฐวุฒิ สฤทธิบูรณ์ ครูอรษา คงชื่น นางปราณี สุวรรณเวหา18 กันย... อ่านต่อ..

News image

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 16-17 กันยาย... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส ) สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง วั... อ่านต่อ..

News image

รับรัฐมนตรีว่าการกระศึกษาธิการ วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ่านต่อ..

News image

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยวินัยจราจรในสถานศึกษา บริษัท เอ พี ฮอนด้า ร่วมกับ วิทยาลัยประมงติณสู... อ่านต่อ..

News image

พิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี ในการฝึกอบรมนักศึกษาแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วันที่ 24... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ร่วมยินดีกับท่าน ผอ.ธวัชชัย หนูอินทร์ ที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ตวันที่ 4 สิงหาคม 2558... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา 2558วันที่ 23 กรกฎาคม 2558ณ วัดโคกเปี้ยว(เกาะยอ) จังหวัด... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกิจกรรม English Camp 11 กรกฎาคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

next
prev

banner-facebook

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month February 2016 Next month
S M T W T F S
week 5 1 2 3 4 5 6
week 6 7 8 9 10 11 12 13
week 7 14 15 16 17 18 19 20
week 8 21 22 23 24 25 26 27
week 9 28 29
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

***************

sobtam


เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้248
mod_vvisit_counterเมื่อวาน659
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4086
mod_vvisit_counterเดือนนี้10996
mod_vvisit_counterทั้งหมด143170
พยากรณ์อากาศ