เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
jcjc
--
banner2
งานวัดผลและประเมินผล
--
 
--
niyom12 

--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน3 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยปร... อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการตรวจประเมินองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมยินดีกับ ผู้อำนวยการวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2558 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ส... อ่านต่อ..

News image

เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการ วุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม ... อ่านต่อ..

News image

ยินดีต้อนรับ ท่าน ผู้อำนวยการ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยประมงต... อ่านต่อ..

News image

ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  จาก POLISAS, MALAYSIA 19 ตุลาคม 2558 ... อ่านต่อ..

News image

งานมุฑิตาจิต ผูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558ครูณัฐวุฒิ สฤทธิบูรณ์ ครูอรษา คงชื่น นางปราณี สุวรรณเวหา18 กันย... อ่านต่อ..

News image

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 16-17 กันยาย... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส ) สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง วั... อ่านต่อ..

News image

รับรัฐมนตรีว่าการกระศึกษาธิการ วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ่านต่อ..

News image

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยวินัยจราจรในสถานศึกษา บริษัท เอ พี ฮอนด้า ร่วมกับ วิทยาลัยประมงติณสู... อ่านต่อ..

News image

พิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี ในการฝึกอบรมนักศึกษาแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วันที่ 24... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ร่วมยินดีกับท่าน ผอ.ธวัชชัย หนูอินทร์ ที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ตวันที่ 4 สิงหาคม 2558... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา 2558วันที่ 23 กรกฎาคม 2558ณ วัดโคกเปี้ยว(เกาะยอ) จังหวัด... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกิจกรรม English Camp 11 กรกฎาคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558งานวิทยบริการและห้องสมุด วันที่ 26 มิถุนายน 2558 อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

News image

โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า วันที่ 26 มิถุนายน 2558ณ วัดโคกเปี้ยว(เกาะยอ) จังหวัดสงขลา อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558 ... อ่านต่อ..

News image

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่วันที่ 25 มิถุนายน 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา (อศจ.สงขลา)กีฬาเปตองและวอลเลย์บอลวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558ณ วิ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชส... อ่านต่อ..

News image

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558วันที่ 11 มิถุนายน 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

News image

อกท.รวมพลัง สร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 1-5 มิถุนายน 2... อ่านต่อ..

News image

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และโครงการพัฒนารณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ2 มิถุนายน... อ่านต่อ..

News image

ปฐมนิเทศ & ลงทะเบียนเรียน ของนักเรียน นักศึกษา PFP ตามโครงการ วิทยาลัยในโรงงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558ณ โ... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTERวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลคูเต่า ปี 2558วันที่... อ่านต่อ..

News image

ครูโครงการแลกเปลี่ยน มาศึกษาดูงานวิทยาลัยประมง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี นำทีม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป... อ่านต่อ..

News image

ร่วมวางพวงมาลาวันอาภากร วันที่ 19 พฤษภาคม 2558ณ สวนสองทะเล กรมหลวงชุมพร สงขลา อ่านต่อ..

News image

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)วันที่ 6-8 พฤษภาค... อ่านต่อ..

News image

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมโฮมรูม วันที่ 1 พฤษภาคม 2558   อ่านต่อ..

News image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีการจัดทำสื่อ และเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพประมง "หลักสูตร 24 ชั่วโมง" ... อ่านต่อ..

News image

2 เมษายน 2558 เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา11 - 13 มีนาคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วันแสมบาน สานฝัน สานสัมพันธ์พี่กับน้อง27 กุมภาพันธ์ 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

next
prev

banner-facebook

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month December 2015 Next month
S M T W T F S
week 49 1 2 3 4 5
week 50 6 7 8 9 10 11 12
week 51 13 14 15 16 17 18 19
week 52 20 21 22 23 24 25 26
week 53 27 28 29 30 31
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

FCBan

***************

sobtam


เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้84
mod_vvisit_counterเมื่อวาน127
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้84
mod_vvisit_counterเดือนนี้2342
mod_vvisit_counterทั้งหมด113129
พยากรณ์อากาศ