เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562

1.1

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562
ในการนี้ทางวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรื่อง "การศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารสูตรต่างกัน“ 
ผู้ทำโครงงาน 
1.นางสาวทรัพย์อนงค์ หนูแก้ว 
2.นางสาวสุภาพร ผ่องมหึงษ์ 
3.นางสาวศรัญญา มัธยม 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
1. นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ 
2. นางประมุข เอี้ยวสุข 
3. นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์
และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการกำจัดแอมโมเนียในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม" 
ผู้ทำโครงงาน 
1. นายณภัทร ยี่วันฉาย 
2. นางสาวนิสรา เหย็บหนุด 
3. นายธันวา อินทร์อ๋อง 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม 
2. นางพัชริดา ขําขจร 
3. นายอภิรักษ์ จันทวงศ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช