ประชุม เรื่องการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการศึกษาฯ

0

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการศึกษา และการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม ให้ปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกที่ดี ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี ออกสู่สังคม สร้างสังคมให้เข็มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ควบคู่กัน แก่บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช