สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปริญญาตรี)

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)  พ.ศ ๒๕๕๙

 

                 เป็นหลักสูตรสายปฏิบัติการที่มุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม สู่ตลาดแรงงาน  โดยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายวิชาการ  ดังนี้

             หลักสูตร : เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ที่รองรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

             แผนการเรียน : ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๔ ผู้เรียนจะศึกษารายวิชาในหมวดทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี  ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

                                : ภาคเรียนที่ ๒ จะเป็นการเรียนการสอนแบบประเมินผลเป็นรายวิชา (Blocked Course)  ร่วมกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ โดยการจัดส่งนักศึกษาหมุนเวียนเข้ารับการฝึกทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอาชีพ ณ หน่วยงาน/สถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และจุดเน้นของแต่ละรายวิชา ได้แก่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๖ สงขลา และบริษัทไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด จังหวัดสงขลา

                                : ภาคเรียนที่ ๓ ผู้เรียนจะถูกส่งเข้ารับการฝึกอาชีพ ณ สถานประกอบการภาคีตามกลุ่มอาชีพที่เลือกเรียน ได้แก่ กลุ่มอาชีพการเลี้ยงกุ้ง ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอาชีพการเพาะพันธุ์กุ้ง ณ บริษัทไทยยูเนียน แฮชเชอรี จำกัด เป็นระยะเวลา ๑๕  สัปดาห์ โดยมีคณาจารย์จากสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอาชีพ ตลอดจนการวัดผล/ประเมินผล

            การสำเร็จการศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้รับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

            โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ : ผู้เรียนมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกทักษะในสถานประกอบการที่มีศักยภาพสูง ได้รับผลตอบแทนในระหว่างการฝึกอาชีพ อีกทั้งมีโอกาสได้แสดงศักยภาพเพื่อรับการคัดเลือกเข้าทำงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

                                                            : โอกาสประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                                                            : รับราชการ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฯลฯ

2

9

10

13  

15

16

19

20

21

22

 

img1