โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

0

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตัวแทนนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ และ ปวส.1สาขาวิชาการเดินเรือ ในการนี้ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีอาจารย์ธนพงศ์ วุ่นแสง เป็นวิทยากร และอาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม ผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

3

31

 

4

22

32

5

2

7

9

1017

19

18

20

21

23

24

25

26

27

28

36

37

38

39

40

41

43

44

44

45

46

47

49

51

52

33

34

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช