อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบติดตามคุณภาพน้ำ IOT และการใช้จุลินทรีย์ ในการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย”

0

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร. เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคณะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบติดตามคุณภาพน้ำ IOT และการใช้จุลินทรีย์ ในการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย” ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง Center of Excellence ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาชั้น ปวส.2/1 - 3 และ ปวส.1/1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงคณะครูที่สนใจ ในการนี้มี ดร.อภิชาติ สังข์ทอง จากมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เชี่ยวชาญของ Nectech เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการใช้ IOT ประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

5

9

10

11

12

13

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช