งานอาคาร

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

.1 อาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งใช้ประโยชน์ทางการศึกษา มีดังนี้

ตารางที่ 1 อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (อาคารเรียน 1 ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

111

สำนักงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

112

ห้องเรียน

 

113

ห้องเรียน

 

114

ห้องเรียนวิชาภาษาไทย

ชั้น 2

121

ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1

 

122

ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

123

ห้องเรียน

 

124

ห้องเรียน

 

125

ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2

ตารางที่ 2 อาคารวิทยาศาสตร์ประมง (อาคารเรียน 2 ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

211 , 213

ห้องเรียน

 

212

ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน

 

214

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาปลา

ชั้น 2

221,223

ห้องปฏิบัติการทั่วไป

 

222

ห้องปฏิบัติการเคมี

 

224

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรคและปรสิต

 

ตารางที่ 3 อาคารเรียน 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

311 - 312

ห้องเรียน

 

313

ห้องประกันคุณภาพฯ และห้องวิจัยฯ

 

314

สำนักงานเอกสารการพิมพ์

 

315

ห้องพยาบาล และงานครูที่ปรึกษา

 

316

ห้องแนะแนว

ชั้น 2

321 - 323

ห้องเรียน

 

324

ห้องเรียน MEP

 

325-326

ห้องรียน

ชั้น 3

331 - 334

ห้องเรียน นักศึกษา ป.ตรี

 

ตารางที่ 4 อาคารเอนกประสงค์ (อาคารเรียน 4) ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

ลานเอนกประสงค์

ร้านค้าสหการพรานทะเล และโรงอาหาร

 

ตารางที่ 5 อาคารเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย (อาคารเรียน 5) และอาคารเดนมาร์ก ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

510

ห้องพักครู

 

520

ห้องเรียน

 

530

ห้องเรียน

 

540

ห้องเรียน

 

ตารางที่ 6 อาคารเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (อาคารเรียน 6) ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

610

โรงเพาะฟักปลาสวยงาม

 

611

ห้องพักครู

 

620

ห้องเรียน

 

630

ห้องเรียน

 

640

โรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด

 

ตารางที่ 7 อาคารคณะอุตสาหกรรมประมง (อาคารเรียน 7) ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

711

อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 

712

ห้องปฏิบัติการ

 

713

ห้องเรียนทฤษฎี

 

730

ห้องจุล

 

ตารางที่ 8 อาคารคณะช่างประมง (อาคารเรียน 8) ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

810

ห้องเรียนอาคารช่างประมง

 

811

ห้องพักครู

 

820

ห้องเรียนอาคารซ่อมสร้างเรือ

 

821

ห้องพักครู

 

830

ห้องเรียนอาคารช่างกลโลหะ

 

831

สำนักงานแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง

 

ตารางที่ 9 อาคารฝึกอบรม (อาคารเรียน 9) เป็นสำนักงานงานกิจกรรม ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

911

ห้องพักครู

 

912

ห้องอเนกประสงค์

ชั้น 2

920

ห้องพักครู

 

921

ห้องเรียน

 

922

ห้องเรียน

 

ตารางที่ 10 อาคารสำนักงานทวิภาคี ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

011

ห้องพักครู

 

012

ห้องเรียน

ชั้น 2

021 , 022

ห้องปฏิบัติการควบคุมเรือประมง


ตารางที่ 11
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย

ชั้น 

หมายเลขห้อง 

การใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1

A01

สำนักงานแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

A02

ห้องสมุด

ชั้น 2

A03

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา/โรคสัตว์น้ำ

 

A04

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 

A05

ห้องบรรยายรวม

 

A06

สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

A07

ห้องปฏิบัติการ PCR

 

สิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

นอกจากอาคารต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดังนี้

ตารางที่ 12 สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประกอบด้วย

ชื่ออาคาร 

การใช้ประโยชน์ 

1. อาคารอำนวยการ 1 หลัง

1.1 เป็นอาคารที่ประกอบด้วยห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ

 

1.2 ห้องทำงานของงานการเงิน งานสารบรรณ งานบุคลากร งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานประชาสัมพันธ์ งานความร่วมมือ งานวางแผน และห้องประชุม

2. อาคารหอประชุม 1 หลัง

2. จัดกิจกรรมและเป็นที่จัดประชุมนักศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา

3. อาคารพัสดุกลาง 1 หลัง

3. สำนักงานพัสดุกลาง

4. อาคารชั้นเดียว 1 หลัง

4. สำนักงาน อกท.

5. หอพักนักศึกษา 1 หลัง

5. เป็นที่พักของนักศึกษาและเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม

6. บ้านพัก ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง

6. เป็นบ้านพักผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

7. บ้านพักครู จำนวน 30 หลัง

7. เป็นที่พักอาศัยของคณะครู-อาจารย์

8. บ้านพักคนงาน จำนวน 7 หลัง

8. เป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่และคนงาน

9. หมู่บ้าน อกท. จำนวน 14 หลัง

9. เป็นที่พักของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานโครงการเกษตร ประมง

10. อาคารซ่อมบำรุงของแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง

10. ซ่อมแซมเก้าอี้หรือเครื่องยนต์ที่ชำรุด

11. อาคารสื่อสารอิเลคทรอนิคส์

11. ห้องพักครู แผนกวิชาการควบคุมเรือประมง งานอาคารสถานที่

12. อาคารรัฐบุรุษ

12. สนามกีฬาในร่มใช้เป็นสนามบาสเกตบอล

13. พระพุทธรูป

13. ที่เคารพสักการะ

14. ศาลพระภูมิ

14. ที่เคารพสักการะ

15. โรงอาหาร

15. ที่รับประทานอาหารของนักศึกษา