ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

ปีการศึกษา 2563

nisit63-2-page-001

nisit63-2-page-002

nisit63-2-page-003