ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563

1