ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

0

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่าง 10-12 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา


นักประดิษฐ์
1. นายราชัน ชูเมฆ
2. นายอรัญชัย ศุภะวีระ
3. นายเตชิต โชคชัยภักดี
4. นายภานุสรณ์ พานิช
5. นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา
6. นางสาวอรวรรณ ตำปาน
7. นางสาวศิรินทร ทองชุม
8. นางสาวกนกวรรณ เจนสกุลไพศาล
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์
2. นางมลฤดี พิชัยยุทธ์
3. นางประมุข เอี้ยวสุข
4. นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์
5. นายประทีป สองแก้ว

1

3

2

4

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช