ทำเนียบผู้บริหาร

Director2019

นายสมชาย ท่าตะเคียน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 

       
dir2 dir3 dir1 dir4

นายกรีฑา  ดิษโสภา

ครู  คศ.3

ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายโอฬาร อุบล

ครู คศ.2

ปฏิบัติหน้าที่ รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชรินทร์  ชูชื่น

รองฯ ฝ่ายวิชาการ

นายกิตติรัตน์  ทับทวี

ครู คศ.2

ปฏิบัติหน้าที่ รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา