ทำเนียบผู้บริหาร

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 

       
นายกรีฑา  ดิษโสภา

ครู  คศ.3

ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายโอฬาร อุบล

ครู คศ.2

ปฏิบัติหน้าที่ รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชรินทร์  ชูชื่น

รองฯ ฝ่ายวิชาการ

นายกิตติรัตน์  ทับทวี

ครู คศ.2

ปฏิบัติหน้าที่ รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา