ทำเนียบผู้บริหาร

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์)
 

       

rongyut rongyut 1001 3

นายโอฬาร อุบล

ครู อันดับ คศ.๒

ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายพยุทน์  นิยม

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายพยุทน์  นิยม

รองฯ ฝ่ายวิชาการ

นายสุเทพ  สังวาลย์

รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา