การติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

57/7 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

โทร. 0-7433-3202 โทรสาร 0-7433-3525

www.tfc.ac.th