ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว มอบตัว ในวันราชการปกติ (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31มีนาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น.

ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2