ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปิการศึกษา 2563 รอบ 1

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เรื่อง ผลการพิจารณาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

ปิการศึกษา 2563 รอบ 1

1

2