ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว มอบตัว ในวันราชการปกติ (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31มีนาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น.

ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

23