จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยังยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2562

0

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว ครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช) และคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยังยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2562 เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม และประสบการณ์บริหารการจัดการกลุ่ม และการถอดองค์ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีคุณสนธิยา ละอองสกุล เป็นวิทยากร ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง หมู่ที่ 7 บ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

30

1

4

9

14

15

16

17

22

 

2824

13

8

2

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช