โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยังยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2562 เรื่องคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ตัวชี้วัด

0

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว ครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช) และคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยังยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2562 เรื่องคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ตัวชี้วัด 15 ตัวบ่งชี้ ของ Smart Farmer และการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFTP) โดยมีคุณเขมากร อินทจันทร์ เป็นวิทยากร ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง หมู่ที่ 7 บ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา

1

2.1

4.1

3.1

3

6.1

7.1

7

8.1

9

11

12

13

14

16

18

19

20

21

22

25

24

23

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช