จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562

0

 

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ทางงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากคุณอรุณศรี วรรณรัตน์ ครูฝึกในสถานประกอบการ บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด คุณนันทชัย ทองเกียรติ ครูฝึกในสถานประกอบการ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด และคุณปรเมษฐ์ มุสิการุณ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา) มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำแก่นักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

2

3

5 (3)

4

5 (2)

5

6 (2)

6 (3)

6

7 (2)

8

9 (2)

9 (3)

9

10 (2)

10 (3)

10 (4)

10

11 (2)

11

12 (2)

13 (2)

14

15

15 (2)

16

18

21

22

23

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช