ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

3550735508