ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

  1. นายเจือ              สุวรรณกระจ่าง 17 มิถุนายน 2528 ::
  8 ตุลาคม 2528
  2. นายกลธี              ขยันการนาวี 8 ตุลาคม 2528 :: 5 สิงหาคม 2530
  3. นายวีระศักดิ์          วงษ์สมบัติ 6 สิงหาคม 2530 :: 30 พฤศจิกายน 2538
  4. นายจงรัก             วณิชาชีวะ 28 ธันวาคม 2538 :: 26 พฤศจิกายน 2539
  5. นายธำรง              บุญยประสาท       
  26 พฤศจิกายน 2539    
  :: 30 มีนาคม 2542
  6. นายมนัส              สุวรรณพงษี 30 มีนาคม 2542 :: 26 ธันวาคม 2546
  7. ดร.มงคลชัย          สมอุดร 26 ธันวาคม 2546 :: 30 ธันวาคม 2552
  8. นายวุฒิพงษ์          วงศ์สุวรรณ 30 ธันวาคม 2552 :: 26 ตุลาคม 2558
  9. ดร.เสริมศักดิ์         นิลวิลัย 26 ตุลาคม 2558 :: 26 พฤศจิกายน 2562
  10. นายสมชาย         ท่าตะเคียน 2 ธันวาคม 2562 :: ปัจจุบัน