แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลงานครู

ผลงานครูปี 51

ชื่อ

นามสกุล

เรื่อง

ไฟล์ดาวน์โหลด

นายจำลอง มังคละมณี 1.การสำรวจสภาวะสังคมและเศรษฐกิจการทำการประมงในตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
2.แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
3.เอกสารประกอบการเรียนวิชา การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
นางกาญจนา สุทธิ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา สัตววิทยา
นางบุบผา มังคละมณี รายงานการประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม ปีการศึกษา 2551
นายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว การวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นเพื่อแปรรูปเป็นอาหาร
เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาดและกิจกรรมนันทนาการ
นายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ สื่อประกอบการสอนวิชาการเลี้ยงกุ้ง -เพาเวอร์พอยด์
รายงานการใช้สื่อประกอบการสอนวิชาการเลี้ยงกุ้ง
นางกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์ สื่อประกอบการสอนวิชาโรคพยาธิสัตว์น้ำ  -เพาเวอร์พอยด์
รายงานการใช้สื่อประกอบการสอนวิชาโรคพยาธิสัตว์น้ำ
นายอภิรักษ์ จันทวงศ์ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ ภาคเรียน 2/2551
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ ภาคเรียน 2/2552
นายพิมาน เหลาะเหม 1.รายงานการประเมินผลรายงานการจัดการเรียนรู้การผลิตใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล  อ. ปากพะยูน จ.พัทลุง
2.รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการเลี้ยงปลา รหัสวิชา 3601-2208 ของนักศึกษาชั้นปวส.1/3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์ 1.การศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนรู้ วิชาปรับพื้นฐาน รายวิชา ชีววิทยาของปลา (3600-0001)
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ชีววิทยาของปลา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบอวัยวะภายในของปลา
ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
นางสาวมายมูเน๊าะ มิดคาดี รายงานวิจัยประเมินโครงการเรื่อง  การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติอกท. ครั้งที่  29
นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู การประยุกต์ใช้โปรตีนต้านจุลินทรีย์ควบคุมโรคเรืองแสงในกุ้งขาววัยอ่อน
นายสันติธรรม เทพฉิม รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้ ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง
นายประยูร เฉิดฉิ้ม รายงานการประเมินผลแสมบานคืนถิ่น
นางมลฤดี พิชัยยุทธ์ รายงานวิจัยศึกษาการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยที่ระดับความหนาแน่นที่ต่างกันร่วมกับการใช้จุลินทรีย์
นายประทีป สองแก้ว เปรียบเทียบการเจริญเติบโตหอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในบ่อน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนากับน้ำทะเลชายฝั่ง
นายธาฎา ศิณโส เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงขาวที่อนุบาลด้วยอาหารเม็ดและปลาเป็ด
นางสาวประมุข โมกสิโร แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
นายธวัช ศัทโธ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ผลงานครูปี 52

ชื่อ นามสกุล เรื่อง ไฟล์ดาวน์โหลด
นายจำลอง มังคละมณี 1.ศึกษาผลการฝึกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปวช.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีการศึกษา 2552
2.เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง
3.คำอธิบายประกอบกฎหมายการประมงวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง
4.แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง
นางกาญจนา สุทธิ เอกสารประกอบการสอนวิชาโรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ
นางบุบผา มังคละมณี รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2552
นายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว รายงานวิจัยเรื่องเตาถ่านน้ำส้มควันไม้
นายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ สื่อประกอบการสอนวิชาการเลี้ยงกุ้ง -เพาเวอร์พอยด์
รายงานการใช้แผนการเรียนรู้วิชาการเลี้ยงกุ้ง
นางกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์ เอกสารประกอบการสอนวิชาโรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ
นายอภิรักษ์ จันทวงศ์ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการสอนวิชา โครงการในรูปแบบการวิจัย
นายพิมาน เหลาะเหม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเลี้ยงปลา รหัสวิชา 3601-2208 ของนักศึกษาชั้นปวส.1 ปีการศึกษา2551 วิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท์ ที่จบมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและนักศึกษาที่จบมาจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์ รายงานการวิจัยการศึกษาช่องว่างสมรรถนะของหลักสูตรปวช.และปวส. ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
กับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและประมง
2.การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน รายวิชา ชีววิทยาของปลา ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2552
นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู 1.สื่อประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยา -เพาเวอร์พอยด์
รายงานการจัดทำการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาและการวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ (DIF) วิชาจุลชีววิทยา ปี 2552
2.รายงานการจัดทำการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาและการวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ (DIF) วิชาจุลชีววิทยา ปี 2552
นายสันติธรรม เทพฉิม รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ปี 2552
นางมลฤดี พิชัยยุทธ์ เอกสารประกอบการสอน วิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
นายประทีป สองแก้ว 1.รายงานการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของชนิดและการเผยแพร่กระจายของปลาบริเวณกระชังเลี้ยงปลากะพงขาว
ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
2.แผนการจัดการเรียนรู้วิชา มีนวิทยา
นายธาฎา ศิณโส ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนรายวิชาการเพาะขยายพันธุ์ปลา  ปีการศึกษา 2552
นางสาวประมุข โมกสิโร แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  การเพาะพันธุ์กุ้ง

ผลงานครูปี 53

ชื่อ นามสกุล เรื่อง ไฟล์ดาวน์โหลด
นายจำลอง มังคละมณี รายงานประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการปีการศึกษา 2553
นางบุบผา มังคละมณี 1.รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา แพลงก์ตอนของนักศึกษาปวส.1
วิทยาลัยประมงมงติณสูลานนท์ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาแพลงก์ตอน
2.รายงานการสำรวจความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเหมาะสมในการบริหารจัดการบุคลากร การวางแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงาน ปีการศึกษา 2553
3.เอกสารประกอบการเรียน วิชาแพลงค์ตอน
นายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว 1.การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน รายวิชา  ปฏิบัติงานประมง 4   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
2.เอกสารฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน ปี 2553
นายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ เอกสารประกอบการสอนวิชาการเลี้ยงกุ้ง
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการเลี้ยงกุ้ง
นางกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์ สื่อประกอบการสอนวิชาโรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ -เพาเวอร์พอยด์
รายงานการใช้สื่อประกอบการสอนวิชาโรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ -เพาเวอร์พอยด์
นายอภิรักษ์ จันทวงศ์ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ ภาคเรียน 1/2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ ภาคเรียน 1/2554
นายพิมาน เหลาะเหม 1.เอกสารประกอบการสอนวิชาการเลี้ยงปลา ภาคทฤษฎี
2.เอกสารประกอบการสอนวิชาการเลี้ยงปลา ภาคปฏิบัติ
นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์ 1.รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาชีววิทยาของปลาของนักเรียนระดับปวช.1
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
2.รายงานการประเมินผลการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
3.รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2553
4.รายงานการประเมินผลโครงการสืบสานปณิธาน ตอบแทนคุณแผ่นดิน
นายฉัตรชัย ซ้ายเกลี้ยง การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน รายวิชา การผลิตอาหารสัตว์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
นายกรีฑา ดิษโสภา การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน รายวิชา การประมงทั่วไป  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
นส.มายมูเน๊าะ มิดคาดี สื่อประกอบการสอนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ -เพาเวอร์พอยด์
นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู 1.เอกสารประกอบการเรียนวิชาจุลชีววิทยา
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาจุลชีววิทยา
2.แผนการสอนวิชาจุลชีววิทยา
รายงานการใช้แผนการสอนวิชาจุลชีววิทยา
นายสันติธรรม เทพฉิม 1.รายงานประเมินผลโครงการอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
2.รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1-3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
นายประยูร เฉิดฉิ้ม การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน รายวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
นางมลฤดี พิชัยยุทธ์ รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการทนความเค็มของไรน้ำนางฟ้า
นายประทีป สองแก้ว 1.เอกสารประกอบการเรียนวิชา มีนวิทยา
2.รายงานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา มีนวิทยา
นายธาฎา ศิณโส สัมมนาวิชาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของชนิดและการเผยแพร่กระจายของปลาบริเวณกระชังเลี้ยงปลา
กะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวประมุข โมกสิโร เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเพาะขยายพันธุ์กุ้ง
นางยุพา จุทอง 1.เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเพาะขยายพันธุ์กุ้ง
2.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง การศึกษาระยะพัฒนาการของลูกกุ้งขาวแวนนาไม
3.แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5
4. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติงานประมง 5
นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ์ ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่องานมอบหมายในรายวิชา โครงการของนักเรียน ปวช.3/1และ3/2
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยกระบวนการทำงานกลุ่ม

 ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษาปี 51

ระดับชั้น เรื่อง
ปวช. 1.การเลี้ยงสาหร่ายผมนางบนตาอวนในความหนาแน่นที่ต่างกัน
2.สำรวจปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยง
3.การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของกากชาที่เหมาะสมในการกำจัดปลาหมอ
4.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหนอนจิ๋วในชนิดอาหารต่างกัน
5.พิษร้ายจากคลอรีนที่มีผลต่อปลาบอลลูน
6.ปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดจากใบหูกวางที่เหมาะสมในการรักษาโรคแบคทีเรียในปลาสวยงาม
7.อนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
8.การเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาดุกรัสเซียเพื่อจำหน่าย
9. การอนุบาลลูกปลากะพงขาวเพื่อจำหน่าย
10.การเพาะเลี้ยงสเกลีโตนีมาในความหนาแน่นเริ่มต้นที่ต่างกัน
11. การเพาะลูกน้ำด้วยวัสดุ 3 ชนิด
12. การอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุยโดยใช้อาหาร 3 ชนิด
13. การผลิตและจำหน่ายปลาสวยงาม
14. การศึกษาความเข้มข้นของคลอรีนในการกำจัดหอยเจดีย์
15. การใช้ fluoxymesterone ในการแปลงเพศปลากัดจีน
16.  การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
17.  การเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม
18.  การเพาะเลี้ยงปลาอะโรวาน่า
19.  การเลี้ยงปลานิลดำเพื่อจำหน่าย
20.  การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
21.  การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพื่อจำหน่าย
22.  การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยโดยใช้ปลาสดเป็นอาหารสมทบ
ปวส. 1.ผลของการใช้ยีสต์ผสมอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาทอง
2.การศึกษาความเป็นไปได้การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยใช้พืชสมุนไพร
3.การสำรวจต้นทุนและกำไรของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว  ในอำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
4.การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยมูลสัตว์
5.พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย
6.ศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลดำโดยการให้อาหารระดับความถี่ต่างกัน
7.ศึกษาผลของฝักราชพฤกษ์ต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่
8. ผลของใบสะเดาต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่
9. การกำจัดปลานิลด้วยหางไหลแดง
10. การศึกษาประสิทธิภาพของใบสะเดาผสมปูนแดงในการกำจัดหอยเชอรี่
11. สำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณสวนประวัติศาสตร์
12. การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจชาวประมงพื้นบ้าน ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา
13. สำรวจการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของตำบลบ้านใหม่  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
14. การสำรวจชนิดและราคาของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา
15. การใช้อาหารเสริมในการเลี้ยงกุ้งขาวของเกษตรกร ตำบลท่าบอน  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ปีพ.ศ.2551
16.ผลของสมุนไพรชนิดต่างกันในการรักษาแผลของปลากัด
17.ศึกษาผลของแสงสีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสไปรูลิน่า
18.การศึกษาผลของการให้แสงต่อการสร้างไข่ฟัก (ephippium  egg) ของไรแดง
19.การศึกษาอัตราการฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าไทยที่กระตุ้นด้วยวิธีการตากแดด
20.การสำรวจสภาพของการเลี้ยงกุ้งขาวและลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว  ตำบลท่าบอน  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
21.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาทับทิมโดยการใช้อาหาร 3 ชนิด
22.การสำรวจการเลี้ยงปลาในกระชัง  ตำบลนาทับ  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
23.ศึกษาผลของแสงสีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคีโตเซอรอส
24.สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง  ตำบลเกาะยอ  จังหวัดสงขลา
25.ศึกษาผลของแสงสีที่มีต่อการเจริญเติบโตของทาลัสซิโอซิร่า
26.ศึกษาการเจริญเติบโตของปูดำที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด
27.ศึกษาเปรียบเทียบการวางไข่ของริ้นน้ำจืดโดยใช้อาหารต่างชนิดกัน 3 สูตร
28. ศึกษาอัตราการฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าไทยที่กระตุ้นด้วยวิธีการตากแดด
29.การศึกษาพิษฉียบพลันของฟอร์มาลีนที่มีผลต่อปลาหางนกยูง
30.สำรวจการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของตำบลบ้านใหม่  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
31.ศึกษาการเลี้ยงปลาทองโดยใช้อาหารสำเร็จรูปผสมน้ำมันปลาแซลมอน
32.การศึกษาอัตรารอดของปลาสอดในความเค็มที่แตกต่างกัน
33.โครงงานวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้
34.การศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนบริเวณใต้สะพานติณสูลานนท์
35.การศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนบริเวณสวนป๋าเปรม
36.การอนุบาลลูกปลากัดโดยใช้อาหาร  4  สูตร
37.ศึกษาการเกิดสีของปลาหางนกยูงโดยใช้น้ำหมักใบหูกวาง
38.การเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูงโดยอาหารใช้อาหารผสมยีสต์
39.ศึกษาอัตราการฝักไข่ไรน้ำนางฟ้าไทยด้วยวิธีการแตกแดด

 ผลงานนักศึกษาปี 52

ระดับชั้น เรื่อง
ปวช. 1.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้เลี้ยงปลาทับทิม
2.สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลานิลแปลงเพศ
3.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลาดุกบิ๊กอุย
4.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลานิล
5.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลาสวาย
6.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลากะพงขาว
7.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกบ
8.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลาทับทิม
9.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลาจาระเม็ดน้ำจืด
10.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกบ
11.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกบ
12.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกุ้งขาว
13.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลากะพงขาว
14.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลานิลดำ
15.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลานิลดำ
16.โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปลาสวยงาม
17.โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ชั้น  ปวช.3
18.ศึกษาระดับความเค็มที่มีผลต่อการเพาะฟักของอาร์ทีเมีย
19.การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าใช้อาหาร  2  สูตร
20.ศึกษาอัตราการฟักไข่ของอาร์ทีเมียในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน
21.การเลี้ยงกบนาในขวดพลาสติกด้วยอาหาร  2  ชนิด
22.การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหาร  2  ชนิด
23.การเลี้ยงปลาหางนกยูงในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหาร  2  ชนิด
24.ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแดงที่เลี้ยงในความเค็ม  2  ระดับ
ปวส. 1.ศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ โดยใช้ใบสาบเสือในระดับความเข้มข้น 3 ระดับ
2.การขับถ่ายไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของปลานิลในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน
3.ศึกษาการเจริญเติบโตในการอนุบาลลูกปลานิลในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
4.ศึกษาการเร่งสีปลาทองด้วยอาหารเสริมไข่ตุ๋นผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
5.ศึกษาการใช้ระดับความเข้มข้นของน้ำสไปรท์ที่แตกต่างกันในการดับกลิ่น โคลนของกุ้งขาวแวนนาไมหลังการจับ
6.ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายน้ำมันนกานพลูที่แตกต่างกันในการสลบปลานิล
7.การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า   (spilurina  sp.) ด้วยน้ำมูลสัตว์
8.การใช้สาหร่ายหางกระรอกบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
9.ศึกษาการเจริญเติบโตของกบในกล่องโฟมในอัตราความหนาแน่นที่ต่างกัน
10.ศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาตะกรับที่เลี้ยงในกระชัง
11.ศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
12.การตลาดปลาสวยงามในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13.สำรวจสภาพการเลี้ยงกุ้งขาว ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
14.สำรวจเครื่องมือประมงพื้นบ้านและชนิดสัตว์น้ำบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ ตำบลเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง
15.การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจชาวประมงพื้นบ้านหัวยาง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
16.ชนิดของแสงสีที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณของสาหร่ายสไปรูไลน่า (Spirulina sp.)
17.การอนุบาลกบแบบคอนโดฯ ในระดับความหนาแน่นที่ต่างกัน
18.ชนิดของแสงสีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.)
19.ความเค็มที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของคีโตเซอรอส
20.การศึกษาการเพิ่มผลผลิตของสาหร่ายเกลียวทองโดยเลี้ยงในความเค็มที่ต่างกัน
21.ศึกษาชนิดแพลงก์ตอน
22.การสำรวจแพลงก์ตอนบริเวณสระน้ำสวนป๋าเปรม
23.โครงงานสำรวจแพลงก์ตอนในบ่อหน้าอาคารน้ำกร่อยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
24.การเพาะเลี้ยงคีโตเซอรอสด้วยปุ๋ย  3  สูตร
25.การเลี้ยงอาร์ทิเมียด้วยอาหาร 3  สูตร
26.การศึกษาชนิดของน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดกลิ่นโคลนในปลานิล
27.การศึกษาการเก็บสีของปลาหมอสีโดยใช้อาหารต่างชนิดกัน
28.การศึกษาความเข้มข้นของอาหารที่เหมาะกับการเพาะเลี้ยงหนอนแดง
29.การศึกษาเพาะลูกน้ำด้วยมูลสัตว์ 3 ชนิด
30.การสำรวจชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
31.การใช้ Fluoxymesterme ในการแปลงเพศปลากัดจีน
32.การเปรียบเทียบสีปลาหางนกยูงด้วยอาหาร 3 ชนิด
33.การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่ต่างกัน
34.การเร่งสีปลาเรือใบด้วยวิตามินเร่งสี
35.การทดลองเลี้ยงปลากระดี่นางฟ้าในอาหาร 3 สูตร เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลากระดี่นางฟ้า
36.การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลากัดจีนโดยใช้อาหาร 3 สูตร
37.การเปรียบเทียบอัตราการเกิดของลูกปลาหางนกยูงที่เกิดจากแม่พันธุ์ปลา 3 ขนาด
38.การเพาะลูกน้ำด้วยวัสดุชนิดต่างกัน
39.การเลี้ยงปลากัดด้วยอาหารที่แตกต่างกัน
40.การศึกษาการผสมพันธุ์ระหว่างปลากัดจีนและปลากัดมงกุฎ
41.การเพาะลูกน้ำด้วยวัสดุ 3 ชนิด
42.ศึกษาการอนุบาลปลากัดด้วยหนอนจิ๋ว
43.เปรียบเทียบอัตราการรอดของไรน้ำนางฟ้าไทยจากการอนุบาลด้วยปริมาณความหนาแน่นของคลอเรลล่าที่แตกต่างกัน
44.สำรวจความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำที่จับได้จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านประเภทโพงพาง ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 ผลงานนักศึกษาปี 53

ระดับชั้น เรื่อง
ปวช. 1.โครงการศึกษาการเพิ่มจำนวนไรแดงโดยการใช้สูตรอาหารที่ต่างกัน
2.โครงการศึกษาระดับความเค็มที่มีผลต่ออัตราการฟักไข่ของอาร์ทีเมีย
3.โครงการ ผลของการใช้วัสดุกรองแสงของการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ     น้ำเขียว
4.โครงการ ศึกษาผลของความหนาแน่นของไข่อาร์ทีเมียที่มีผลต่ออัตราการฟัก
5.โครงการ  ศึกษาความโปร่งแสงที่มีต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์น้ำเขียว
6.โครงการ ผลของการคนน้ำและไม่คนน้ำขณะเพาะไรแดง ที่มีผลต่อการเพิ่มไรแดง
7. รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ เรื่อง กระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว
8.รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ เรื่องที่เช็ดเท้าจากฝาขวดน้ำอัดลม
9.รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ เรื่อง กระถางดอกไม้จากลุกมะพร้าว
10.รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ เรื่อง การทำกล่องเอนกประสงค์จากกระดาษลัง
11.รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ เรื่อง การทำกล่องกระดาษทิชชูจากเศษวัสดุ
12.รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากกระป๋องโค้ก
13.รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ เรื่อง การจักสานปลา
14.รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ เรื่อง ต้นไม้จากขวดพลาสติก
15.การเพาะเลี้ยงปลามิกกี้เมาส์และปลากัดจีนเพื่อจำหน่าย
16.การเพาะเลี้ยงปลาบอลลูนขาวและปลาคาร์ฟ 3 สี เพื่อจำหน่าย
17.โครงการ เพาะเลี้ยงปลาทองหัวสิงห์และปลาเซลฟินหินอ่อนเพื่อจำหน่าย
18.การเพาะเลี้ยงปลากัดจีน
19.โครงการ เพาะเลี้ยงปลากุหลาบและปลากัดจีน
20.การเพาะเลี้ยงปลาทอง
21.การเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง
22.โครงการ เพาะเลี้ยงปลากุหลาบและปลากัดจีน เพื่อจำหน่าย
23.การอนุบาลปลาตะกรับในบ่อปูน
24.เลี้ยงปลานิลในกระชัง
25.การเลี้ยงปลาตะกรับในบ่อซีเมนต์
26.โครงการเลี้ยงปลาทับทิมเพื่อจำหน่าย
27.โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาสภาวะการแยกเส้นใยและคุณภาพกระดาษจากต้นธูปฤาษี
28. การเพาะเลี้ยงปลาอะโรวาน่าเงินเพื่อจำหน่าย
29. หมวกนิรภัยติดตั้งสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)
30.  การทำดอกกุหลาบจากถุงพลาสติก
ปวส. 1. สำรวจความเสียหายของปลากะพงขาว ในตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2. สีของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.)
3. การชะลอการเน่าเสียของปลาแดดเดียวด้วยน้ำสกัดรากหนอนตายหยาก
4. การสำรวจแพลงก์ตอนบริเวณสวนป๋าเปรมในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
5.ศึกษาชนิดของน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อ  การลดกลิ่นสาบโคลนในปลาดุกบิ๊กอุย
6. ศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียวิบริโอโดยใช้สมุนไพร 3 ชนิด
7.การอนุบาลลูกอ๊อดโดยใช้อาหาร 4 ชนิด
8. ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำมันกานพลูที่ใช้ในการสลบปลานิล
9. การเลี้ยงปลาดุดรัสเซียในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอัตราส่วนที่ต่างกัน
10. ศึกษาการเร่งสีปลาคาร์พด้วยสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรในความเข้มข้นที่ต่างกัน
11. การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยมูลสัตว์ 3 ชนิด
12. ศึกษาการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยน้ำหมักชีวภาพ 3 ชนิด
13. การสำรวจฟาร์มเลี้ยงปลาจีนในตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
14. การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในความหนาแน่นที่แตกต่างกัน
15. การอนุบาลลุกปลากัดด้วยอาหาร 3 สูตร
16. ศึกษาความสมารถในการทนความเค็มของไรนางฟ้า
17. ศึกษาปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกกุ้งขาว CF Turbo ในความหนาแน่นแตกต่างกัน
18. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลากะพงขนาด  5  นิ้ว โดยใช้อาหาร  3  สูตร
19. การเปลี่ยนแปลงปริมาณ บีโอดี ในคลองพะวง อ.เมือง จ.สงขลา
20. การศึกษาการใช้ความเข้มข้นของน้ำโซดา  ที่แตกต่างกันในการดับกลิ่นโคลนของกุ้งขาวแวนนาไมหลังการจับ
21. การอนุบาลลูกปลาดุกรัสเซียด้วยอาหารต่างชนิด
22.การอนุบาลลูกปลาดุกรตะกรับในระดับความเค็มที่ต่างกัน
23. ผลของใบหูกวางแห้ง ใบตองแห้งและดินเหนียวในการรักษาแผลปลากัด
24. ชนิดและปริมาณปลาที่จับได้จากอวนลอยของเรือกอแหละในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
25.การศึกษาการฟักไข่ของไรน้ำนางฟ้าในระดับที่แตกต่างกัน
26.ศึกษาความหลากหลายของสัตว์ในป่าชายเลนของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
27. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้อัตราความหนาแน่นที่ต่างกัน
28.  ผลของการใช้น้ำหมักจากใบหูกวาง ใบตองแห้งของกล้วยตานีต่อการอนุบาลปลากัดจีน
29. พิษเฉียบพลันของดิพเทอร์แรกซ์ที่มีผลต่อปลาดุกรัซเซีย
30. การแปลงเพศปลาหางนกยูงโดยใช้สารสกัดจากใบมังคุด
31. การสำรวจโรคที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว บ้านศาลาหลวง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
32. ศึกษาแนวทางการเลี้ยงปลาทับทิมแบบยั่งยืน
33. ศึกษาการเปรียบเทียบสาหร่ายสไปรูลิน่า (spirulina sp) ด้วยน้ำมูลวัวในปริมาณความเข้มข้นที่ต่างกัน
34. การศึกษาความดกของไข่กุ้งขาวด้วยอาหารสองสูตร
35.  การเพาะหนอนแดงด้วยอาหาร 3 สูตร
36. การสำรวจการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวเกษตรกรบ้านลานควาย ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
37. การสำรวจการการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง หมู่ 1 ตำบลหัวเขา  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
38.ศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล
39. การศึกษาการเพิ่มผลผลิตไรแดง
40. การศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าปลานิลเพื่อการส่งออก
41. ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า
42. การสำรวจฟาร์มเลี้ยงปลาจีน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
43.โครงการสำรวจชนิดของแพลงก์ตอนในคลองวง
44. โครงการสำรวจชนิดของแพลงก์ตอนในสวนป๋าเปรมจังหวัดสงขลา
45. โครงการศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนในสวนประวัติศาสตร์
46. โครงการสำรวจแพลงก์ตอนในสวนประวัติศาสตร์
47. ศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนบริเวณหน้าวิทยาลัยประมง
48. แพลงค์ตอนในน้ำเค็ม
49. ศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียวิบริโอโดยใช้สมุนไพร 3ชนิด
50. โครงการทดลองวิจัยเรื่องการสำรวจชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านบริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
51. การทำน้ำหมึกเติมปากกาเขียนไวท์บอร์ดจากสารธรรมชาติ
52. ศึกษาชนิดของน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการลดกลิ่นโคลนในปลาดุกบิ๊กอุย
53. การอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุยโดยใช้อาหาร 2 สูตร
54. ชนิดของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.)
55. ผลการใช้น้ำหมักจากใบหูกวางแห้งใบตองแห้งของกล้วยตานีต่อการอนุบาลปลากัดจีน
56. การศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำใบมังคุดปั่นในการแปลงเพศปลาหางนกยูง
57. การศึกษาการผสมพันธุ์ระหว่างปลากัดจีนปลากัดมงกุฎ
58. การสำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
59. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน
60. การศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของใบมังคุดปั่นในการแปลงเพศปลาหางนกยูง
61. สรุปโครงการผลิตและจำหน่ายไรน้ำนางฟ้า
62.เปรียบเทียบอัตราการรอดของไรนางฟ้าจากการอนุบาลด้วยปริมาณความหนาแน่นของคลอเรลลาต่างกัน
63.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหนอนจิ๋วในอาหารต่างชนิดกัน
64.การอนุบาลลูกปลากัดด้วยหนอนจิ๋ว
65.การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำในป่าชายเลนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
66.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกลที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้อัตราความหนาแน่นที่ต่างกัน
67.การศึกษาการผสมพันธุ์ระหว่างปลากัดจีนและปลากัดมงกุฎ
68.ผลของการใช้น้ำหมักจากใบหูกวาง ใบตองแห้งของกล้วยตานีต่อการอนุบาลปลากัดจีน
69.ศึกษาการอนุบาลลูกปลากัดด้วยหนอนจิ๋ว
70.การแปลงเพศปลาหางนกยูงโดยใช้สารสกัดจากใบมังคุด
71.การศึกษาเปรียบเทียบการวัดค่าความเป็นกรด (pH) ของน้ำตัวอย่างโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ จากพืชกับยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ในท้องตลาด

 ผลงานนักศึกษาปี 54

ระดับชั้น เรื่อง
ปวส. 1.อนุบาลลูกปลาทับทิมด้วยอาหาร 4 สูตร
2.การอนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
3.การอนุบาลลูกปลานิลด้วยอาหารปลาดุกผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
4.การศึกษาชนิดของแพลงค์ตอนบริเวณสวน 72 ปี ริมทะเลสาบสงขลาตอนนอก
5.ชนิดพันธุ์ปลาที่จับด้วยเครื่องมือประมงประเภทข่ายในทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณท่าเทียบเรือบ้านโคกไร่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา