ข้อมูลสถานศึกษา

1. ประวัติความเป็นมาและที่ตั้งของสถานศึกษา

13912471_598303363682576_4490123265586554290_n

       1.1   ประวัติการจัดตั้ง
                  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือและเห็นชอบจากกรมประมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2523  โดยใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยประมงสงขลา ”  เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527  ระยะแรกได้ใช้สถานที่ของวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา (ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา)  เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราว
          1  กุมภาพันธ์  2528    กองทัพภาคที่ 4 ได้อนุญาตให้เข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงสงขลา
          4  กุมภาพันธ์  2528    กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยประมงสงขลา”  เป็นวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์
          29  มีนาคม  2528      ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  (นายกรัฐมนตรีขณะนั้น)  เป็นประธานในพิธีเปิดการก่อสร้างกันยายน   2529 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา  มาอยู่ที่ หมู่ที่  2  ตำบลพะวง    อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
          5  กุมภาพันธ์  2541    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก “ วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ ”  เป็น “ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ”

       1.2   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
          1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี และปัจจุบันเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแปรรรูปสัตว์น้ำ  ร่วมกับบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์  จำกัด  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  กรมประมง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
         2. จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและเคลื่อนที่แก่ชาวประมงและผู้สนใจทั่วไป เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ด้านการประมงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         3.    เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมอาจารย์ที่สอนวิชาประมงในวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางในการทดลองและวิจัยการประมงและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
         4.    จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแก่ชาวประมงและผู้สนใจทั่วไป
         5.    เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประมงของสถาบันการอาชีวศึกษา
         6.    เป็นศูนย์กลางฝึกอบรม ครู-อาจารย์    ที่สอนวิชาชีพประมงในสถาบันการอาชีวศึกษา


2. การจัดการศึกษา
         วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษาตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาและจัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ  ในปัจจุบันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษา  3  หลักสูตร  คือ
         1   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
         2   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการเดินเรือ

         3.หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)

ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

3. สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  มีพื้นที่ประมาณ  302  ไร่ 

ตั้งอยู่เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 2  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  90100 

 

4. ตราสถานศึกษา

          ใช้ตรารูปเสมาธรรมจักร อยู่ภายในวงกลมและมีชื่อวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อยู่ในวงกลมชั้นนอก

 

5. สีประจำวิทยาลัย

          สีฟ้า - เหลือง

 

6. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเรียนรู้อาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่

มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพประมง

มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

7. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพประมงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพใต้หลักธรรมาภิบาล

4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการประมง และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

 

8. ปรัชญาวิทยาลัย

“สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพ”

สร้างคนดี :: เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

มีความรู้ :: ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง รู้จักใช้เทคโนโลยีและตระหนักในคุณค่า ภูมิปัญญาไทยสู่ความสำเร็จ

สู่อาชีพ :: มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ รักอาชีพ พึ่งตนเองได้

 

โทรศัพท์  0-7433-3642     0-7433-3202 
โทรสาร 074-333525   
http ://www.tfc.ac.th
Email. :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      และ     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #16 evopeduco 2020-03-06 14:21
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Online egj.dhwl.tfc.ac.th.kyi.db http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #15 uoviliresiq 2020-03-06 14:14
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin No Prescription zjv.pqao.tfc.ac.th.aaz.gp http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #14 oleronfi 2020-03-06 13:53
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online gei.qaff.tfc.ac.th.pzj.rd http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #13 oxudorodu 2020-03-06 13:53
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules gol.phyn.tfc.ac.th.clm.fw http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #12 ibasoxfu 2020-03-02 06:38
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg Dosage pzz.omon.tfc.ac.th.gjy.lh http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #11 epevacecorpas 2020-03-02 05:58
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxil Amoxicillin Online pfw.zeyo.tfc.ac.th.vuw.cw http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #10 ikironoma 2020-03-01 10:06
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin On Line Amoxicillin 500 Mg anw.gqou.tfc.ac.th.cyo.jy http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #9 iquxeoxfohos 2020-03-01 09:27
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500 Mg ocg.wway.tfc.ac.th.bwp.th http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #8 apokcukoib 2020-03-01 09:23
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin On Line Amoxicillin Online iuh.dnma.tfc.ac.th.yhk.kf http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 
 
0 #7 uriguvbalipag 2020-03-01 09:03
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Buy Amoxicillin Online vrv.webi.tfc.ac.th.ddw.bq http://mewkid.net/who-is-xandra/
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช