หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรในระบบ

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาประมงสาชาวิชาเฉพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการแปรรูปสัตวืน้ำร่วมกับบริษัทแปรซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำจำกัด
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาประมงสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการควบคุมเรือประมง นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาชาวิชาการควบคุมเรือประมง โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำโดยจัดการศึกษาร่วมกับบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด บริษัทแมนเอโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด และบริษัทสยามอินเตอร์เนชันแนลฟู้ด จำกัด(ประเทศไทย)
  3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะอาชีพร่วมกับหน่วยงาน / สถาบันประกอบการเฉพาะทาง

หลักสูตรนอกระบบ

                ได้แก่โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรม 108 อาชีพ

  • โครงการตามดำริ การให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
  • มูลนิธิวิทยาลัยติณสูลานนท์
  • การก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารรัฐบุรุษ การปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น
  • โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับมี ดังนี้.
  1. ทำให้เกิดแหล่งที่ให้ความรู้ ความเข้าใจกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมงวิทยาศาสตร์ การประมง แก่เยาวชนและผู้เข้าชมทั่วไป
  2. ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องรักษาสัตว์น้ำธรรมชาติ อันเป็นมรดกของชาวไทย
  3. ทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและพร้อมที่จะเสริมสร้างความรู้ได้อีกมากในระดับจังหวัด
ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ในการจัดตั้ง และสนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาประมง เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
          - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
          - สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
ประเภทวิชาประมง เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่
          - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
          - สาขาวิชสแปรรูปสัตว์น้ำ
          - สาขาวิชาควบคุมเรือประมง
          - สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

3.หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)

ประเภทวิชาประมง

         - สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)          

 

 ทั้งนี้ ในการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับข้างต้นนอกจากเป็นการจัดการศึกษาในระดับแบบปกติแล้ว วิทยาลัยฯ ยังมีการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วมกับสถานประกอบการได้แก่ บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด และบริษัท สยามอินเตอร์ เนชันแนล ฟู๊ดส์ จำกัด
          โดยเปิดสอนในสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและสาขาการควบคุมเรือประมงวิทยาลัยฯ ยังมีโครงการที่จะขยายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับปริญญาตรี
รวมทั้งเปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกด้วย...