สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาประมง

สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาประมง

สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ 

                นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำโดยจัดการศึกษาร่วมกับ บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  และบริษัทแมนเอโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

11

12