สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Smart farm Aquaculture

สร้างนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาประมง

    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาประมง 
    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

90984

90985