การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

100

001

เมื่อวันที่ 2 และ 3  กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 มีพิธีเปิด โดยมี ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี การบรรยายหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) อาหารอนาคต (Future Food) อาหารทะเลและฮาลาลกับทิศทางตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ โดย อาจารย์มณฑิรา  เอียดเสน ผู้จัดการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และการบรรยายหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย และร่วมปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มีปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และการนำเสนอมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

002

003

004

005

006

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช