การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน PjBL

1
เมื่อ 9-10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดกาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน PjBL
ตามแนวทาง STEM Education และ Constructivism
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สาขาอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ แก่คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูปสัตว์น้ำ)
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  โดยมีนายวิสุทธิ์  คงกัลป์ ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้
เมื่อ 9-10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ได้จัดกาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน PjBL 
ตามแนวทาง STEM Education และ Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สาขาอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ แก่คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูปสัตว์น้ำ)
 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
โดยมีนายวิสุทธิ์  คงกัลป์ ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้
100
101
102
103
104
105
106
107
108
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช