การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกัน

index

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมอาชีวศึกษา ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูปสัตว์น้ำ)

1

5

 โดยกิจกรรม ภาคเช้ามีการอภิปราย โดยมี ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เป็นผู้ดำเนินรายการการอภิปราย โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปราย คือ
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผศ.ผกามาส ปรินทราภิบาล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คุณนันทชัย ทองเกียรติ ผู้แทนบริษัทแมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
และ นายร่อนัน แหละโต๊ะหีม ผู้ผลิตปลาหวาน ชุมชนเขาเขียว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

7
และหัวข้ออภิปรายเรื่อง สมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกำลังคนเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูปสัตว์น้ำ) โดยมี ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เป็นผู้ดำเนินรายการการอภิปราย และมีผู้เข้าร่วมอภิปรายเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการ คือ
คุณนรีกานต์ ทองเกียรติ ผู้แทนบริษัทแมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
คุณสุพล อ่อนแสง ผู้แทนบริษัทซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด
และคุณสราวุธ พิชญพิมลพันธ์ ผู้แทนบริษัทซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู๊ด จำกัด

 2
ภาคบ่าย มีการอภิปรายกลุ่มย่อย ในหัวข้อเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและร่วมกำหนดทิศทางในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูปสัตว์น้ำ)"
โดย ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผศ.ผกามาส ปรินทราภิบาล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และคณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นผู้เข้าร่วมอภิปราย

4


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช