อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ IT

index

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดให้การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูฝึกในสถานประกอบการบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรภาคีเครือข่ายและผู้เรียนสู่การเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง (Center of Excellence) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับประเทศ แก่คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ โดยมีอาจารย์เยาวดี  รุ่งเรือง และอาจารย์สุปรีดา  สังวาลย์ เป็นวิทยากรในการอบรม

2

1

3

4

5

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช