การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

100

เมื่อวันที่ 1 -2 กันยายน 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2560-2564

เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2562-2565

และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

002

005

004

003

001

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช