ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป

100
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป กลุ่มกระทรวง
คณะที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำเสนอโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ต่ออนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป) กลุ่มกระทรวง คณะที่3 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป กลุ่มกระทรวง คณะที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลาและพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการฯ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

001

002

โดยโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประกอบด้วย 3 ภารกิจ 6 โครงการ

ภารกิจที่1 การพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการ  ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี “วิทยาลัยในโรงงาน”

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง

3. โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

ภารกิจที่ 2 การพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และระบบสาธารณูปโภค  จำนวน 1 โครงการ คือ

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

ภารกิจที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ คือ

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ภารกิจที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา  จำนวน 1 โครงการ คือ

โครงการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ

003

004

005

006

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช