การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

100

 

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษา และครูที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน
และรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทที่8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1.นางสาวศิรินทร ทองชุม
2.นางสาวกนกวรรณ เจนสกุลไพศา
3.นางสาวณัฐชานันท์ บุญธรร
ครูที่ปรึกษา
1.นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นายราโชว์ ขาวชำนาญ
3.นายประทีป สองแก้ว
4.นางพรเพ็ญ ขำเดช
สิ่งประดิษฐ์เรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1.นายปิยวัฒน์ รามมาก
2.นางสาวทิพวรรณ แช่มชื่น
3.นางสาวสุพิชชา ตะระเวลา
4. นายณนสพงษ์ พรายสิน
5. นายณภัทร ยี่วันฉาย
ครูที่ปรึกษา
1.นางพัชริดา ขำขจร
2.นายอภิรักษ์ จันทวงศ์
3.นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษา และครูที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม
ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
-------------------------------------------------------
002001
003
 สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทที่8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1.นางสาวศิรินทร ทองชุม 
2.นางสาวกนกวรรณ เจนสกุลไพศาล
3.นางสาวณัฐชานันท์ บุญธรรม
4.นายธันวา  อินทร์อ๋อง
5.นายอัคคพล  ดวงภักดี
6.นายบุญฤทธิ์  บุญแสง
ครูที่ปรึกษา 
1.นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นายราโชว์ ขาวชำนาญ 
3.นายประทีป สองแก้ว
4.นางพรเพ็ญ ขำเดช
004
006
005
สิ่งประดิษฐ์เรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1.นายปิยวัฒน์ รามมาก 
2.นางสาวทิพวรรณ แช่มชื่น
3.นางสาวสุพิชชา ตะระเวลา
4. นายณนสพงษ์ พรายสิน
5. นายณภัทร ยี่วันฉาย
ครูที่ปรึกษา
1.นางพัชริดา ขำขจร
2.นายอภิรักษ์ จันทวงศ์
3.นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช