ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 95
2 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 219
3 ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล แจ้งนักเรียนนักศึกษาทุกคน 134
4 ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งนักเรียนนักศึกษาขั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 103
5 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 174
6 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปิการศึกษา 2563 รอบ 1 77
7 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 167
8 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 59
9 ประกาศวิทยาลัย​ประมง​ติณ​สู​ลา​นนท์​ เรื่อง​ การรับสมัครนักเรียน​นักศึกษา​เข้าศึกษาต่อ​ ประจำปี​การศึกษา​ 2563 119
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 56
11 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ทางวิทยาลัยฯ จึงขอหยุดเพิ่มเติมอีก 2 วัน คือวันที่ 2 -3 มกราคม 2563และจะมีการสอนชดเชย ในวันเสาร์-อาทิตย์ 10
12 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563 53
13 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 126
14 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563 83
15 ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 52
16 แบบรายงาน 73