ประมงติณฯ สถานศึกษาแห่งคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565…

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 – 12.30 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.ภาคปกติ และกลุ่ม อศ.กช. ระดับชั้น ปวส. ภาคปกติ และทวิภาคี

Read more

ประมงติณฯ สถานศึกษาสีขาว กวดขันคุณธรรมชาวเรือที่ดี ไม่มีอบายมุข…

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 – 17.30 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้โอวาทและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพชาวเรือ แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

Read more

ประมงติณฯ แหล่งเรียนรู้แห่งคุณภาพ ขอต้อนรับน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

…วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 – 12.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางเยาวดี รุ่งเรือง

Read more

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา…กิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจของนักเทคโนโลยีบัณฑิต

…วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่จัดการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทล.บ.) ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ณ โรงแรม บี พี

Read more

ปลื้มใจยิ่งแล้ว ทูลกระหม่อมแก้วทรงโปรดฯ ชาว อกท.

…วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ชาว อกท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่

Read more

สุดปัง….ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จัดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง “สายใย สองเล” ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43

…วันที่ 24-กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานกรรมการอำนวยการหน่วยพรานทะเล) มอบหมายให้คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางการเกษตรในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

Read more

ลุยงานเต็มกำลัง….ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การประกวดผลงานทางวิชาการ และนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43

…วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานกรรมการอำนวยการหน่วยพรานทะเล) นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จำนวน 25

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลอัจฉริยะ (Excellent Center) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Read more

ประมงจังหวัดจับมือประมงติณฯ ผลักดันศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ของภาคใต้

วันที่ 2 ก.พ. 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกันต้อนรับนางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ที่ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ สำหรับเตรียมจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ของภาคใต้ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรในอนาคต

Read more