ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวช.1เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ5849107
แปรรูปสัตว์น้ำ11112
ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวช.2เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ7235107
แปรรูปสัตว์น้ำ52631
ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวช.3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ241135
แปรรูปสัตว์น้ำ
รวมนักเรียนระดับปวช. ทั้งหมด160122292

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวส.1เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ482876
แปรรูปสัตว์น้ำ2626
การเดินเรือ2626
ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวส.2เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ623496
แปรรูปสัตว์น้ำ362056
การเดินเรือ2929
รวมนักเรียนระดับปวส. ทั้งหมด201108309

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี)

ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ชั้นปีที่ 1เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ20626
ชั้นปีที่ 2เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ7613
รวมนักเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งหมด271239
รวมนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด398242640

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564