ห้องเรียนออนไลน์ วิชางานช่างประมง ครู ตะวัน

งานช่างประมง100.pdf โดย ตะวัน ช่วยชูเครือ

ใบเนื้อหาประกอบการสอน

ใบเนื้อหาประกอบการสอน

แบบฝึกหัดท้ายบท

ใบเนื้อหาประกอบการสอน

แบบฝึกหัดท้ายบทออนไลน์

ใบเนื้อหาประกอบการสอน

Rules and Reminders For Online Classes โดย ตะวัน ช่วยชูเครือ

แบบฝึกหัดท้ายบทออนไลน์

ใบเนื้อหาประกอบการสอน

แบบฝึกหัดท้ายบทออนไลน์

ใบเนื้อหาประกอบการสอน

แบบฝึกหัดท้ายบทออนไลน์

ใบเนื้อหาประกอบการสอน

แบบฝึกหัดท้ายบทออนไลน์

ใบเนื้อหาประกอบการสอน

ใบเนื้อหาประกอบการสอน