งานวิจัย ครู ประจำปี 2563

ชื่องานวิจัย : โลชันบาร์จากลิ้นทะเล

2. ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ Probrem based Learning (PBL) เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง