รายงานผมการดำเนินโครงการ การนำเสนอสัมมนางานวิจัยของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๖๒