ข้อมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคารจำนวน(หลัง)
อาคารเรียน9
อาคารปฏิบัติการ6
อาคารวิทยบริการ1
อาคารอเนกประสงค์1
อาคารอื่น ๆ8
รวมทั้งสิ้น25

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565