ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2565

ประเภทงบประมาณจำนวน (บาท)
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน7,963,768.00
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน2,485,400.00
งบรายจ่ายอื่น3,586,500.00
รวมทั้งสิ้น14,035,668.00
อัพเดทข้อมูล วันที่ 27 มีนาคม 2566

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2564

ประเภทงบประมาณจำนวน (บาท)
งบบุคลากร1,822,730.00
งบดำเนินงาน4,986,172.47
งบลงทุน4,939,500.00
งบเงินอุดหนุน3,400,488.95
งบรายจ่ายอื่น3,353,503.11
รวมทั้งสิ้น18,502,394.53
อัพเดทข้อมูล วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2563

ประเภทงบประมาณจำนวน (บาท)
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน11,892,686
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน95,500
งบรายจ่ายอื่น15,402,400
รวมทั้งสิ้น27,390,586

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2562

ประเภทงบประมาณจำนวน (บาท)
งบบุคลากร1,993,730
งบดำเนินงาน7,184,270
งบลงทุน5,020,000
งบเงินอุดหนุน7,176,845
งบรายจ่ายอื่น3,205,100
รวมทั้งสิ้น24,579,945

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2561

ประเภทงบประมาณจำนวน (บาท)
งบบุคลากร2,503,930
งบดำเนินงาน3,858,250
งบลงทุน17,996,940
งบเงินอุดหนุน3,646,185
งบรายจ่ายอื่น4,756,600
รวมทั้งสิ้น32,761,905