ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวช.1เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ7938117
แปรรูปสัตว์น้ำ52631
ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวช.2เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ191029
แปรรูปสัตว์น้ำ
ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวช.3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ352964
แปรรูปสัตว์น้ำ
รวมนักเรียนระดับปวช. ทั้งหมด138103241

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวส.1เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ563591
แปรรูปสัตว์น้ำ182139
การเดินเรือ3333
ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ปวส.2เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ571471
แปรรูปสัตว์น้ำ143044
การเดินเรือ1919
รวมนักเรียนระดับปวส. ทั้งหมด192109306

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี)

ระดับชั้นสาขาวิชาชายหญิงรวม
ชั้นปีที่ 1เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ8513
ชั้นปีที่ 2เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ8917
รวมนักเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งหมด161430
รวมนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด351226577

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563