เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง พิษของใบ ลำต้น และรากพาหมีต่ออัตราการตายของปลานิล และคุณภาพน้ำในตู้ทดลอง