สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

                

สภาพชุมชน
                วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และชุมชนที่สำคัญ ไม่ต่ำกว่า 22 แห่ง เริ่มจากบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย เช่น ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด สาขาห้าแยกสะพาน ติณสูลานนท์ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขพะวง ตลาดศิริอาเขต ศูนย์การค้าธนดี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา(หอพัก) ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร์ ฯพณฯ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ศาลปกครองสงขลา สถานบันทักษิณคดีศึกษา ตลาดเกาะยอ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และย่านธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลา

สภาพเศรษฐกิจ
                จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสำคัญสูงสุดของภาคใต้ เนื่องจาก มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่นสัตว์น้ำทะเล ยางพารา ไม้ผล ในปัจจุบันจังหวัดสงขลา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและห้องเย็น อุตสาหกรรมยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรมจาก ไม้ยางพารา ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงสำหรับที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แหลมสมิหลา แหลมสนอ่อน สวนสัตว์สงขลา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง น้ำตกโตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายใน และต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว ทำรายได้ให้แก่จังหวัดสงขลา ปีละเป็นจำนวนมาก

สภาพสังคม
                อำเภอเมืองสงขลาเป็นอำเภอที่มีประชากรหนาแน่นรองจากอำเภอหาดใหญ่ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางด้านการประมง การท่องเที่ยว เมืองท่าสินค้าส่งออกทางเรือ และเป็นศูนย์กลางการบริหารของภาคใต้ ส่วนอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญโดยมีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ เป็นชุมทางที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีทางรถไฟติดต่อกับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย นอกจากนี้สนามบินหาดใหญ่ยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ของภาคใต้

แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565