บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด