การจัดการศึกษา

               วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาและจัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ในปัจจุบัน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษา 3 หลักสูตร คือ

               1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
1ประเภทวิชาประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (อศ.กช.)แปรรูปสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำ (ทวิภาคี)แปรรูปสัตว์น้ำ

               2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
1ประเภทวิชาประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร MEPเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำแปรรูปสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำ (ทวิภาคี)แปรรูปสัตว์น้ำ
2ประเภทวิชาพาณิชยนาวีการเดินเรือการเดินเรือ

               3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

ลำดับประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
1ประเภทวิชาประมงเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ