ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ของสถานศึกษา

โลโก้ วิทยาลัย
ปรัชญา
       “สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพ” 


        สร้างคนดี             เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

        มีความรู้                ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง รู้จักใช้เทคโนโลยีและตระหนักในคุณค่า ภูมิปัญญาไทยสู่ความสำเร็จ 

        สู่อาชีพ                 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ รักอาชีพ พึ่งตนเองได้


วิสัยทัศน์   (2564 – 2566)

               สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน


พันธกิจ
  1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
  5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
  6. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านวิชาชีพ
  7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
  9. ยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรและผู้เรียน


อัตลักษณ์

               เด่นทักษะประมง  ดำรงตนตอบแมนบุญคุณแผ่นดิน


เอกลักษณ์

               บริการวิชาการด้านวิชาชีพประมง


อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา

               ความรับผิดชอบ จิตอาสา มีวินัย


สีประจำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

               ฟ้า – เหลือง