บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง