บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ การเลี้ยงกุ้งแบบ Smart Farm